خراسان شمالی

ردیفنام ونام خانوادگي نماینده
شهر
همراه
گاز سوز
کولر
یخچال
1امیرقربان صباغ
فاروج
09151801159
***
2علی الهی
بجنورد
09151840664
***
3محمد فلاح
جاجرم
0915385741
***
4مهدی اکبرزاده
اسفراین
09153728019
*
5نعمت خوشبخت
اسفراین
09151711167
*
6علیزاده
آشخانه
09153850310
***
7رضا نوزاد
آشخانه09159845179
***
8آرمان فکری
بجنورد
09158862674
***
9محمدرضا خالقی'
شیروان
09156222700
**